Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Acte necesare

Depunerea dosarului se poate face fie online, accesând secțiunea Admitere online, fie la sediul Universității din Calea Văcărești nr. 185, sector 4, București.  

Constituirea online a dosarului de concurs aferent anului universitar 2024-2025 se poate realiza prin încărcarea documentelor de către candidaţi cu asumarea responsabilităţii de către aceştia cu privire la autenticitatea şi corespondenţa dintre documentele digitale/scanate şi cele originale. Candidații care s-au înscris online și au fost declarați admiși vor depune dosarul în format fizic și vor prezenta documentele solicitate și în original, la secretariatul facultății, până la data de 31 octombrie 2024.

Cetățenii români

– cerere-tip de înscriere (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii);
– diploma de bacalaureat, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru absolvenţii promoţiei curente, adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire);
– foaia matricolă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– carte/buletin de identitate, copie;
– certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate și faptul că sunteți apt pentru înscrierea la facultate (cu valabilitate de 6 luni);
– 6 fotografii dimensiune 3×4 cm;
– un dosar tip plic;
– 200 lei taxă de înscriere.

Candidații vor prezenta documentele mai sus solicitate și în original, pentru certificare asupra conformității cu originalul.

Candidații care au cetăţenia română și care dețin diplome de studiu (bacalaureat) obținute în afara țării sau la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, trebuie să prezinte la înscriere atestatul de echivalare a diplomei, eliberat de Ministerul Educației din România.
Pentru obținerea atestatului dosarele candidaților vor fi depuse la universitate, fizic sau online, însoțite de cererea tip pe care o puteți descărca de pe site-ul CNRED (https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitarehttps://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare).
Taxa de procesare a dosarului în vederea obținerii atestatului de echivalare este în valoare de 400 lei și se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

– cerere-tip de înscriere (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii);
– diploma de licenţă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru promoţia curentă, adeverinţă de licenţă cu indicarea mediei de absolvire);
– diploma suplement (foaia matricolă), copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– carte/buletin de identitate, copie;
– certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– adeverinţă medicală care atestă starea de sănătate și faptul că sunteți apt pentru înscrierea la facultate (cu valabilitate de 6 luni);
– 3 fotografii tip buletin/carte de identitate;
– un dosar tip plic;
– 200 lei taxă de înscriere. 

Candidații vor prezenta documentele mai sus solicitate și în original, pentru certificare asupra conformității cu originalul.

Candidații care au cetăţenia română și care dețin diplome de studiu (licență) obținute în afara țării sau la o unitate de învățământ care organizează și desfășoară pe teritoriul României activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, trebuie să prezinte la înscriere atestatul de echivalare a diplomei, eliberat de Ministerul Educației din România.
Pentru obținerea atestatului dosarele candidaților vor fi depuse la universitate, fizic sau online, însoțite de cererea tip pe care o puteți descărca de pe site-ul CNRED (https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare).
Taxa de procesare a dosarului în vederea obținerii atestatului de echivalare este în valoare de 400 lei și se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

– fişă de înscriere – formular tip – de la biroul doctorat, la înscriere;
– diploma de licență și masterat, copii simple, certificate asupra conformităţii cu originalul, având ca anexe foile matricole, sau suplimentele la diplomă, dacă este cazul. Poate fi depusă în locul diplomei de masterat și adeverință de promovare a studiilor de masterat, pentru cazul în care nu a fost eliberată încă diploma de studii aprofundate/masterat. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu diplomele obținute și actele de echivalare eliberate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul MEN;
– certificatul de naştere, certificat de căsătorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui, copii simple, certificate asupra conformităţii cu originalul;
– diploma de bacalaureat și foaie matricolă, copii simple, certificate asupra conformităţii cu originalul;
– fotocopie CI/BI;
– CV;
– memoriu de activitate științifică, cuprinzând: lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate, denumirea conferințelor naționale și internaționale la care candidatul a participat, premiile obținute, (daca este cazul) etc.;
– taxa de înscriere (care se achită numai la casieria Universităţii) este stabilită pentru fiecare an de către Consiliul de Administratie și se publică împreună cu celelalate informații pe site-ul Universității și prin celelalte mijloace de comunicare;
– tema de cercetare propusa cu o schiță a planului de cercetare (inclusiv bibliografie).

Candidații vor prezenta documentele mai sus solicitate și în original, pentru certificare asupra conformității cu originalul.

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.88.64/int. 228, 229, 230, 244, 253.

Cetățenii etnici români

– cerere-tip de înscriere (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii);
– diploma de bacalaureat sau echivalenta acesteia – copie dacă este redactată în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactată în limba străină;
– foaie matricolă – copie dacă este redactată în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactată în limba străină;
– certificat de naştere – copie dacă este redactat în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactat în limba străină;
– certificat de căsătorie – copie dacă este redactat în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactat în limba străină (dacă este cazul);
– pașaport valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul -copie după primele 3 pagini;
– act de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate/ permis de ședere – copie;
– declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României în țata de origine sau de  Ministerul pentru Românii de  Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova);
– certificat sau atestat de competenţă lingvistică pentru limba română de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, pentru candidații care nu au urmat liceul în România*– copie;
– adeverinţă medicală (certificat medical) din care să reiasă starea actuală de sănătate a candidatului și eventual antecedente personale legate de boli cronice  – original, în limba română, eliberată în ultimele 6 luni;
– 6 fotografii de dimensiunea 3×4 cm;
– dosar tip plic;
– 200 lei taxă de înscriere;
– 400 lei taxă procesare dosar în vederea obținerii avizului Ministerului Educației; se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

Candidații vor prezenta documentele mai sus solicitate și în original, pentru certificare asupra conformității cu originalul.

– cerere-tip de înscriere (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii);
– diploma de licenţă sau echivalenta acesteia – copie dacă este redactată în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactată în limba străină
– supliment la diplomă (foaie matricolă) – copie dacă este redactat în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactat în limba străină
– certificat de naştere – copie dacă este redactat în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactat în limba străină;
– certificat de căsătorie – copie dacă este redactat în limba română, copie și traducere legalizată dacă este redactat în limba străină (dacă este cazul);
– pașaport valabil cel puțin 6 luni de la începerea programului de studii pentru care optează candidatul -copie după primele 3 pagini;
– act de identitate care atestă domiciliul stabil în străinătate/ permis de ședere – copie;
– declarație pe proprie răspundere, pe baza voinței liber exprimate, de asumare a identității culturale române, autentificată de misiunea diplomatică a României în țata de origine sau de  Ministerul pentru Românii de  Pretutindeni, potrivit legislației în vigoare (cu excepția cetățenilor din Republica Moldova);
– certificat sau atestat de competenţă lingvistică pentru limba română de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, pentru candidații care nu au urmat studiile universitare de licență în România*;
– adeverinţă medicală (certificat medical) din care să reiasă starea actuală de sănătate a candidatului și eventual antecedente personale legate de boli cronice – original, în limba română, eliberată în ultimele 6 luni;
– 3 fotografii de dimensiunea 3×4 cm;
– dosar tip plic;
– 200 lei taxă de înscriere;
– 400 lei taxă procesare dosar în vederea obținerii avizului Ministerului Educației; se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

Data limită de înscriere și depunere a dosarelor în vederea obținerii avizului Ministerului Educației este 20 septembrie 2024.

Cetățenii membrii ai statelor UE, SEE și CE

– cerere-tip de înscriere  (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii)
– certificat de naștere – copie și traducere legalizată
– certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (sau alt document care atestă schimbarea numelui – hotărâre judecătorească etc.) – copie și traducere legalizată
– diplomă de bacalaureat (sau adeverință pentru absolvenții 2024), copie și traducere legalizată
– foaie matricolă liceu – copie și traducere legalizată
– atestatul de echivalare a diplomei – copie
– atestat de absolvire a anului pregătitor sau certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba română de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, pentru candidații care nu au urmat liceul în România – copie
– carte de identitate – copie
– documentul care atestă domiciliul stabil – copie
– adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a candidatului și eventual antecedente personale legate de boli cronice, în limba română
– 6 fotografii de dimensiune 3×4 cm
– un dosar tip plic
– taxa de admitere 200 lei
– 400 lei taxă procesare dosar în vederea obținerii atestatului de recunoaștere și echivalare a diplomei de bacalaureat (pentru candidații care au efectuat studiile liceale în străinătate și nu dețin atestatul de echivalare a diplomei); se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

Pentru obținerea atestatului de echivalare dosarele candidaților vor fi depuse la universitate, fizic sau online, însoțite de cererea tip pe care o puteți descărca de pe site-ul CNRED (https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-preuniversitare).

– cerere-tip de înscriere (disponibilă in cazul înscrierii fizice la secretariatul facultatii)
– certificat de naștere, copie și traducere legalizată
– certificat de căsătorie, în cazul schimbării numelui (sau alt document care atestă schimbarea numelui – hotărâre judecătorească etc.), copie și traducere legalizată
– diplomă de licență, copie și traducere legalizată
– supliment la diplomă / foaie matricolă, copie și traducere legalizată
– atestatul de echivalare a diplomei de licență, copie
– atestat de absolvire a anului pregătitor sau certificat/atestat de competenţă lingvistică pentru limba română de nivel minim B1, conform cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, eliberate de instituţiile de învăţământ superior acreditate din România care organizează anul pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini, de lectoratele de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate/Institutul Limbii Române sau de Institutul Cultural Român, pentru candidații care nu au urmat liceul în România – copie
– carte de identitate – copie
– documentul care atestă domiciliul stabil – copie
– adeverință medicală din care să reiasă starea actuală de sănătate a candidatului și eventual antecedente personale legate de boli cronice, în limba română
– 3 fotografii de dimensiune 3×4 cm
– un dosar plic
– taxa de admitere 200 lei
– 400 lei taxă procesare dosar în vederea obținerii atestatului de recunoaștere și echivalare a diplomei de bacalaureat (pentru candidații care au efectuat studiile universitare de licență în străinătate și nu dețin atestatul de echivalare a diplomei); se achită în momentul înscrierii la concursul de admitere.

Pentru obținerea atestatului de echivalare dosarele candidaților vor fi depuse la universitate, fizic sau online, însoțite de cererea tip pe care o puteți descărca de pe site-ul CNRED (https://www.cnred.edu.ro/ro/studii-universitare).

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București