Acte necesare

 

I.
a. studii universitare de licenţă:
– cerere-tip de înscriere;
– diploma de bacalaureat, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru absolvenţii promoţiei curente, adeverinţă de bacalaureat, cu indicarea mediei de absolvire);
– foaia matricolă copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– carte/buletin de identitate, copie;
– certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– adeverinţă medicală (de la liceu sau de la medicul de familie, cu valabilitate de 6 luni);
– 3 fotografii tip buletin/carte de identitate;
– un dosar plic;
– 100 lei taxă de înscriere.
 
b. studii universitare de master:
– cerere-tip de înscriere;
– diploma de bacalaureat;
– copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– diploma de licenţă, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul (pentru promoţia curentă, adeverinţă de licenţă cu indicarea mediei de absolvire);
– diploma suplement (foaia matricolă), copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– carte/buletin de identitate, copie;
– certificat de naştere, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– certificat de căsătorie, dacă este cazul, copie simplă, certificată asupra conformității cu originalul;
– 3 fotografii tip buletin/carte de identitate;
– un dosar plic;
– 100 lei taxă de înscriere.

 

c. studii universitare de doctorat
– fişă de înscriere – formular tip – de la biroul doctorat, la înscriere;
– diploma de licență și masterat, având ca anexe foile matricole, sau suplimentele la diplomă, dacă este cazul (copii legalizate). Poate fi depusă în locul diplomei de masterat și adeverință de promovare a studiilor de masterat, pentru cazul în care nu a fost eliberată încă diploma de studii aprofundate/masterat. Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu diplomele obținute și actele de echivalare eliberate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor din cadrul MECS;
– certificatul de naştere, certificat de căsătorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui (copii legalizate);
– diploma de bacalaureat și foaie matricolă (copie legalizată);
– fotocopie CI/BI;
– CV;
– memoriu de activitate științifică, cuprinzând și lista cu titlurile lucrărilor ştiinţifice publicate;
– chitanţa de achitare a taxei de înscriere (taxa se achită numai la casieria Universităţii) care este stabilită pentru fiecare an de către Senatul Universității și se publică împreună cu celelalate informații pe site-ul Universității și prin celelalte mijloace de comunicare;
– tema de cercetare propusa cu o schiță a planului de cercetare (inclusiv bibliografie);

Relaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul universităţii din Calea Văcăreşti, nr. 185, sector 4, telefon: 021 330.90.32; 021 330.90.76; 021 330.88.64/int. 228, 229, 230, 244, 253.

II. candidaţi din Republica Moldova şi alţi cetăţeni străini din state terţe U.E.

a. studii universitare de licenţă:
– cererea tip pentru eliberarea scrisorii de acceptare (anexa 2 din metodologie – OM nr. 6000/2012);
– diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie şi traducere legalizată;
– foaie matricolă – copie şi traducere legalizată;
– certificat de naştere – copie şi traducere legalizată;
– certificat de căsătorie – copie şi traducere legalizată (dacă este cazul);
– paşaport – copie;
– act de identitate – copie;
– adeverinţă medicală (certificat medical) – original;
– fotografii – 3 buc.;
– dosar plic.

b. studii universitare de master:
– cererea tip pentru eliberarea scrisorii de acceptare (anexa 2 din metodologie – OM nr.6000/2012 )
– diploma de licenţă sau echivalentul acesteia – copie şi traducere legalizată
– supliment la diplomă (foaie matricolă) – copie şi traducere legalizzata
– diploma de bacalaureat sau echivalentul acesteia – copie şi traducere legalizată
– foaie matricolă – copie şi traducere legalizată
– certificat de naştere – copie şi traducere legalizată
– certificat de căsătorie- copie şi traducere legalizată (dacă este cazul)
– paşaport – copie
– act de identitate – copie
– adeverinţă medicală (certificat medical) – original
– fotografii – 3 buc.
– dosar plic

CEI CARE AU CETĂŢENIA ROMÂNĂ DAR ACTE DE STUDIU DIN MOLDOVA, TREBUIE SA DEPUNĂ ATESTATUL ELIBERAT DE MEN – ROMÂNIA