Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Informaţii privind admiterea

 

CONCURSUL DE ADMITERE LA DOCTORAT – click aici.

Înscrierile la studiile univeristare de doctorat au loc în perioada 4-15 septembrie 2017, Luni – Vineri, 9.00-15.00

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de înscriere anunţate de către Biroul Doctorat şi să prezinte un dosar de înscriere care va cuprinde actele necesare, conform legii (afişate la avizier şi pe site-ul: www.univnt.ro ).

În cererea de înscriere este obligatoriu să se indice subdomeniul pentru care optează candidatul şi direcţia de cercetare pe care doreşte să o urmeze în cadrul studiilor universitare de doctorat.
Taxa pentru înscrierea la concursul de admitere este de 1500 ron şi se achită la casieria Universităţii „Nicolae Titulescu”.

Înmatricularea este gratuită.

Taxa de inscriere la concursul de admitere la doctorat achitata nu se restituie.

Conţinutul şi forma concursului de admitere sunt stabilite de către conducătorul de doctorat prin consultare cu consiliul şcolii doctorale. Concursul se poate desfășura sub formă de probă scrisă sau probă orală, probă scrisă și probă orală, interviu sau pe bază de dosar.

Indiferent de modul în care este organizată selecția și admiterea, evaluarea candidaților se face prin notare, cu note de la 1-10, rezultatul concursului de admitere consemnându-se într-un proces verbal care se prezintă Consiliului școlii doctorale pentru acordarea avizului privind admiterea. Nota minimă pentru a fi declarat admis se stabilește de către profesorul coordonator.

Concursul are loc în limita locurilor libere ale fiecărui conducător de doctorat. Conducătorul de doctorat decide câte locuri scoate la concurs în fiecare sesiune, cu respectarea numărului maxim de 10 doctoranzi prevăzut de reglementările în vigoare.

Pot participa la procedura de admitere/selecție absolvenţii cu diplomă de master sau echivalentă acesteia, din ţară şi din străinătate, conform art. 153 alin. (2) din Legea nr. 1/2011. Prin excepție pot participa absolvenţii cu diplomă de licenţă sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Pot participa la selecție/admitere și candidați cu diplomă de licență în alte ramuri ale științei, caz în care conducătorul de doctorat și/sau comisia de admitere verifică și măsura în care cunoștințele din domeniul în care urmează să se susțină doctoratul permit pregătirea universitară de doctorat în domeniul în care participă la selecție/admitere.

Înmatricularea candidaţilor reuşiţi la concurs se face prin decizia rectorului.

Concursul de admitere la doctorat este valabil numai pentru domeniul, instituţia, forma de doctorat şi anul în care a fost susţinut.

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București