Admitere TITULESCU 2024

Admitere TITULESCU 2024

Protecția Integrității Organizațiilor

Despre...

Programul de masterat Protecţia Integrităţii Organizaţiilor reprezintă ciclul al doilea de studii universitare, asigurând aprofundarea în domeniul ştiinţelor administrative.
Pregătirea didactică şi de cercetare de nivel înalt este asigurată de experienţa profesorilor; din această perspectivă, corelarea programului de master cu cercetarea ştiinţifică este foarte
strânsă.

Acest program de studii de master are ca misiune pregătirea licențiaților în administrație publică, relații europene și studii europene, științe economice etc. în domeniul protecției integrității organizațiilor – care a devenit un element esențial pentru buna funcționare și succesul social al oricăror organizații. Disciplinele ce vor fi studiate pe parcursul celor doi ani sunt astfel structurate încât oferă o imagine reală teoretică şi practică din domeniul managementului şi serviciilor instituţiilor publice. Astfel, vor fi predate materii importante începând cu „Managementul riscurilor”, „Prevenirea și combaterea corupției în organizații”, „Fundamentele etice şi psiho-sociologice ale comunicării organizaţionale”, „Prevenirea și combaterea spălării banilor în organizații”, „Managementul serviciilor publice”, „Cultură şi etică în afacerile publice”, continuând cu materii referitoare la „Serviciile publice naţionale”, „Protecția datelor cu caracter personal”, „Codul de etică și integritate”, „Tehnici de comunicare şi negociere în afacerile publice”, „Prevenirea și combaterea fraudelor în cadrul organizațiilor”, „Soluționarea disputelor din cadrul organizațiilor”, „Etică şi integritate academică”, „Limba engleză” şi încheind cu materii de mare importanţă pentru activitatea masteranzilor referitoare la „Ofițerul de integritate și DPO” etc.

Obiectivul fundamental al programului de studii de master Protecția Integrității Organizațiilor îl reprezintă abordarea interdisciplinară a domeniilor administrative, economice şi juridice astfel încât masteranzii să înţeleagă ansamblul administraţiei publice, precum şi eficientizarea sistemului administrativ, pentru a se putea integra cu succes în activităţile concrete din domeniu şi a deveni profesionişti cu largă deschidere pentru activitatea de cercetare ştiinţifică specifică domeniului.
Obiectivele programului de studii de master Protecția Integrității Organizaţiilor pot fi sintetizate astfel:

 • să permită masteranzilor acumularea unor cunoştinţe aprofundate privind protecția integrității în organizațiile publice și private şi să-şi însuşească practicile de lucru moderne pentru o carieră profesională de succes în domeniu;
 • să contribuie la formarea unui corp de manageri publici sau privați profesionişti cu abilităţi şi cunoştinţe în procesul de integrare europeană;
 • să îi pregătească pe masteranzi să aplice teoriile manageriale şi instrumentele de analiză, să-şi asume responsabilităţile ca manageri publici sau privați şi să-i pregătească pentru reforma administraţiei publice;
 • formarea profesională de specialişti de înaltă calificare în organizații publice sau private;
 • dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, consultanţă în domeniul dezvoltării organizațiilor publice, al politicilor organizaţionale şi al gestiunii riscurilor în sistemul administraţiei publice;
 • perfecţionarea învăţământului, a cercetării ştiinţifice şi serviciilor prin adaptarea permanentă a conţinutului, tehnologiilor didactice şi metodelor de evaluare a proceselor de învăţământ şi cercetare la tendinţele de progres de pe plan mondial şi la dinamica dezvoltării economico-sociale a ţării;
 • sprijinirea cadrelor didactice pentru participarea la competiţii şi desfăşurarea cercetării ştiinţifice pe proiecte de cercetare ştiinţifică finanţate din fonduri naţionale şi ale U.E;
 • cooperarea cu alte universităţi pentru dezvoltarea unui învăţământ modern şi eficient;
 • acordarea de diplome şi certificate de studii corespunzătoare.

 

Debuşeele profesionale ale absolvenţilor specializării programului de studii de master Protecția Integrității Organizaţiilor sunt:

 • organizații publice din toate domeniile;
 • organizaţii economice publice sau private pentru funcții sau ocupații precum: DPO, ofițeri de etică și integritate; persoane responsabile cu politicile antispălare sau anticorupție, manageri de risc;
 • asociaţii şi fundaţii care funcţionează în scopuri nonprofit şi în slujba cetăţenilor;
 • instituții financiare sau bancare;
 • auditori specializați în domeniul protecției integrității; activităţi de cercetare, consultanță sau consiliere în domeniul protecției integrității și managementului riscurilor

Ofertă educațională

IF – învăţământ cu frecvenţă

50 de locuri
4 semestre
120 credite
Program de studii acreditat ARACIS în anul 2020.

Funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 434/2022

Calea Văcăreşti, Nr. 185, Sector 4, Bucureşti

021.330.90.32; 021.330.90.76; 021.330.88.64; 021.330.89.58

Universitatea “Nicolae Titulescu” din București